43 Trang Quan, An Đồng, An Dương, Hải Phòng +84912155139 ptho@dtmarinetek.com
Giấy chứng nhận ISO 2018-2021
Ngày 12/05/2020 Giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận ISO 2018-2021

Giấy chứng nhận ISO 2018-2021

Xem thêm

Giấy chứng nhận công nhân thợ hàn
Ngày 12/05/2020 Đăng kiểm VR
Giấy chứng nhận công nhân thợ hàn

Giấy chứng nhận công nhân thợ hàn

Xem thêm

Đăng kiểm sản phẩm
Ngày 12/05/2020 Đăng kiểm VR
Đăng kiểm sản phẩm

Đăng kiểm sản phẩm

Xem thêm

Đăng kiểm quy trình
Ngày 12/05/2020 Đăng kiểm VR
Đăng kiểm quy trình

Đăng kiểm quy trình

Xem thêm

Đăng kiểm kiểu
Ngày 12/05/2020 Đăng kiểm VR
Đăng kiểm kiểu

Đăng kiểm kiểu

Xem thêm

Đăng kiểm cơ sở chế tạo
Ngày 12/05/2020 Đăng kiểm VR
Đăng kiểm cơ sở chế tạo

Đăng kiểm cơ sở chế tạo

Xem thêm